دسترسی سریع
چهارشنبه ١٣ مرداد ١٤٠٠
دفتر مجله
ردیف
عنوان خدمت
فرآیند خدمت
مستندات مورد نیاز
مسئول ارائه خدمت
۱ فرایند پذیرش و انتشار مقاله
فرایند
۲
۳
۴
۵