ردیف

تاریخ تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

کد رهگیری

عنوان فارسی طرح

جهت طرح در شورا

کد اخلاق

تاریخ تصویب در کمیته اخلاق

چند مرکزي داخل دانشگاهي

1

1399/01/27

99003

بررسی شاخص های حجم درگیری ریوی در تصاویر CT با رزولوشن بالای بیماران آلوده به ویروس کووید-19 (Coronavirus) با استفاده از سیستم طراحی درمان سه بعدی Isogray

شورای تو سعه تحقیقات بالینی واسعی

IR.MEDSAB.REC.1399.016

1399/01/31

 

2

1399/02/10

99018

بررسی هزینه های ناشی از بیماری کرونا ویروس در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شورای تو سعه تحقیقات بالینی واسعی

IR.MEDSAB.REC.1399.045

1399/02/14


3

1399/04/04

99085

بررسی مقایسه ای و تحلیلی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران در سال 1395 با 1398

شورای تو سعه تحقیقات بالینی واسعی

IR.MEDSAB.REC.1399.081

1399/05/04

 

4

1399/08/21

99151

بررسی تاثیر رادیوتراپی با دوز پایین بر کنترل درد، سطح عملکرد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های دژنراتیو مفصل زانو

شورای تو سعه تحقیقات بالینی واسعی

IR.MEDSAB.REC.1399.121

1399/09/02

دانشکده پزشکي

5

1399/08/21

99184

مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص رادیوتراپی حین عمل بعد از شیمی درمانی پیش از عمل در بیماران مبتلا به سرطان پستان پیشرفته

شورای تو سعه تحقیقات بالینی واسعی

IR.MEDSAB.REC.1399.122

1399/09/09


6

1399/10/03

99194

یافته های آزمایشگاهی و دموگرافیک در بیماران مبتلا به کروناویروس در جهان: یک مرور سیستماتیک

شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

IR.MEDSAB.REC.1399.141

1399/10/21

واحد توسعه تحقيقات باليني

7

1399/12/06

99269

کووید-19 یا سندرم استیونز جانسون : گزارش یک مورد در شمال شرق ایران

شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

IR.MEDSAB.REC.1399.197

1399/12/24

واحد توسعه تحقيقات باليني

8

1399/07/30

97024

میزان بروز لوسمی و لنفوم  در ایران  و عوامل خطر آن. یک سیستماتیک ریویو و متا آنالیز

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.128

1399/10/30

واحد توسعه تحقيقات باليني

9

1399/11/15

98197

بررسی رابطه بین موارد هیپوپلازی استخوان بینی جنین و وقوع سندرم داون در سونوگرافی سه ماهه اول و دوم بارداری در کلینیک پریناتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سالهای 95-98

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.181

1399/12/11

واحد توسعه تحقيقات باليني

10

1399/07/30

98198

بررسی میزان بروز پنومونی آسپیراسیون در بیماران کاهش سطح هوشیاری به تفکیک علل

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.124

1399/09/02

واحد توسعه تحقيقات باليني

11

1399/01/16

99007

بررسی فراوانی بستری مجدد و عوامل خطر همراه با آن در بیماران مبتلا به کوئید-19

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.004

1399/01/18

واحد توسعه تحقيقات باليني

12

1399/02/17

99008

تاثیر افزودن سلنیوم تزریقی به رژیم درمانی بیماران مبتلا به کوئید-19 بستری بر پیامد بیماری در مقایسه با گروه کنترل

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.017

1399/02/31

واحد توسعه تحقيقات باليني

13

1399/02/10

99039

بررسی   پیامدهای  ابتلا به کوئید-19 در بیماران مبتلا به بدخیمی و مقایسه آن با افراد سالم  مبتلا به کوید۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.048

1399/02/14

واحد توسعه تحقيقات باليني

14

1399/07/30

99079

بررسی تاثیر کپسولهای 100 میلیگرمی پودر رویال ژل بر کنترل تشنج های ناشی از تب در کودکان 6 ماه تا 6 سال در بیمارستان حشمتیه سبزوار

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.126

1399/09/30

واحد توسعه تحقيقات باليني

15

1399/07/30

99107

بررسی تاثیر کشندگی سلولی هسپریدین بر سلولهای سرطان سینه 4T1 و اثر هم افزایی آن با اشعه یونیزان ایکس

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.119

1399/08/25

واحد توسعه تحقيقات باليني

16

1399/07/30

99109

بررسی میزان بروز اختلالات کبدی و چگونگی پیش آگهی آنها در بیماران مبتلا به covid-19 بستری شده در بیمارستان واسعی سبزوار

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.118

1399/08/22

واحد توسعه تحقيقات باليني

17

1399/11/01

99159

بررسی ارتباط افزایش مقاومت عروق رحمی با عوارض نامطلوب بارداری به روش سونوگرافی داپلر

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC1399.177

1399/12/04

واحد توسعه تحقيقات باليني

18

1399/09/12

99164

بررسی مشخصات کلینیکوپاتولوژیک، مقایسه اثربخشی روش های مختلف درمانی و آنالیز بقا در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بخش شیمی درمانی و رادیوتراپی بیمارستان واسعی شهر سبزوار طی سال 1395 الی 1399

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.132

1399/10/07

واحد توسعه تحقيقات باليني

19

1399/09/12

99177

بررسی مشخصات کلینیکوپاتولوژیک، درمانی و آنالیز بقا در بیماران مبتلا به متاستاز مغزی مراجعه کننده به بخش شیمی درمانی و رادیوتراپی بیمارستان واسعی شهر سبزوار طی سال 1395 الی 1399

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.133

1399/10/07

واحد توسعه تحقيقات باليني

20

1399/11/15

99179

پیش بینی میزان بروز واقعی پره اکلمپسی  با کمک  غربالگری   سه ماهه دوم بارداری در زنان مراجعه کننده به  کلینیک پریناتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سالهای1400-1401

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.179

1399/12/09

واحد توسعه تحقيقات باليني

21

1399/11/29

99201

ارزیابی اثردرمانی پروبیوتیک های  (رامنوفلورو سابولار)بر اسهال حاد کودکان 6 ماهه تا 5 سال مراجعه کننده به بیمارستان حشمتیه.

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.194

1399/12/20

واحد توسعه تحقيقات باليني

22

1399/10/24

99206

بررسی تاثیر داروی میرتازاپین بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.192

1399/12/19

واحد توسعه تحقيقات باليني

23

1399/10/24

99212

بررسی اثر عصاره کاهو در مقایسه با دارونما بر علائم ادراری ناشی از جایگذاری Double-J stenدر حالب متعاقب یورتروسکوپی و لیتوتریپسی Transureteralدر مردان مبتلا به سنگ حالب مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی واسعی سبزوار

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.178

1399/12/04

واحد توسعه تحقيقات باليني

24

1399/11/15

99233

بررسی اثر شربت کاهو در مقایسه با دارونما بر کاهش درد در حین و پس از سنگ شکنی برون اندامی در بیماران با سنگ ادراری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی واسعی سبزوار

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.176

1399/12/03

واحد توسعه تحقيقات باليني

25

1399/10/03

99097

بررسی میزان امید به زندگی و هوش معنوی و عوامل مرتبط به این دو متغییر در پرسنل شاغل در بیمارستان های علوم پزشکی سبزوار به دنبال شیوع بیماری کووید 19 در سال 1400

شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.187

1399/12/16

واحد توسعه تحقيقات باليني

26

1399/07/30

99106

اثر تجهیزات ثابت سازی بیمار بر کیفیت تصویر MRI و دقت روی هم انداختن تصاویر CT و MRI به منظور طراحی درمان رادیوتراپی

شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.117

1399/08/18

واحد توسعه تحقيقات باليني

27

1399/10/17

99165

برآورد فراوانی مصرف خون و فرآورده های خونی و تدوین راهنمای حداکثر درخواست خون جراحی در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه سبزوار

شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

IR.MEDSAB.REC.1399.167

1399/11/04

واحد توسعه تحقيقات باليني

28

1399/06/26

99077

مقایسه تاثیر دو روش طب فشاری و سولفات منیزیوم موضعی بر ادم دهانه رحم در طی لیبر

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

IR.MEDSAB.REC.1399.109

1399/07/23

واحد توسعه تحقيقات باليني

29

1399/09/29

99091

بررسی مقایسه ای تاثیر سرسوزن سرد و سرسوزن در دمای اتاق بر میزان درد ناشی از تزریقات

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

IR.MEDSAB.REC.1399.186

1399/12/16

واحد توسعه تحقيقات باليني

30

1399/08/28

99134

بررسی تاثیر تعویض24و 48 ساعته سرم سدیم کلراید 9/0% مورد استفاده در انفوزیون داروها برمیزان آلودگی و فلبیت در بیمارستان شهرستان شیروان در سال 1399

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

IR.MEDSAB.REC.1399.185

1399/12/16

واحد توسعه تحقيقات باليني

31

1399/10/17

99190

بررسی وضعیت اارتقای سبک زندگی بیماران تحت مداخله عروق کرونر از راه پوست و بیماران تحت جراحی بای پس شریان کرونری پس از برنامه توانمند سازی در بیمارستان حشمتیه سبزوار

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

IR.MEDSAB.REC.1399.150

1399/10/30

واحد توسعه تحقيقات باليني

32

1399/10/03

99196

بررسی ارتباط بهزیستی روانشناختی و راهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در دوران پاندمی کووید 19

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

IR.MEDSAB.REC.1399.142

1399/10/21

واحد توسعه تحقيقات باليني

33

1399/09/12

99205

بررسی تاثیر تله نرسینگ برکنترل فشار خون و رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مزمن مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شهرستان گرمه – سال 1399

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

IR.MEDSAB.REC.1399.127

1399/09/30

واحد توسعه تحقيقات باليني

34

1399/07/30

99143

بررسی اثر داروی گیاهی ایمفلونا بر بهبود علایم بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمای بالینی دو سو کور دارای گروه دارونما

مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن غیرواگیر

IR.MEDSAB.REC.1399.115

1399/08/11

واحد توسعه تحقيقات باليني