مرکز توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، در زمینه های زیر مشاوره تخصصی ارائه می نماید:

·        مشاوره یافتن موضوع، تهيه پروپوزال و ثبت طرح هاي تحقيقاتي

مشاوران متخصص مستقر در این مرکز، ایده ­های نوین خود را در اختیار اساتید توانمند و با انگیزه قرار می دهند تا با رعایت اصول نوآوری موضوعات نوین و کاربردی را در فیلدهای گوناگون بیابند. همچنین با مشاوره در زمینه اهداف اختصاصی، فرضیات، نوع مطالعه، متغیرها، روش انتخاب نمونه و ... اساتید و پژوهشگران را در طراحی پروپوزال راهنمایی می نمایند. نحوه بهره مندی از سامانه پژوهان جهت ثبت پروپوزال ها نیز در این مرکز قابل ارائه می باشد.

·        مشاوره آمار و اپيدميولوژي

مرکز حاضر با استفاده از مشاورین متخصص خود در زمینه آمار و اپیدمیولوژی، در محاسبه حجم نمونه موردنیاز مطالعات و همچنین استفاده از نرم افزارها و آزمون­های آماري متناسب، پژوهشگران را در تجزيه و تحليل نتايج آماري ياري می­کند.


·        مشاوره مقاله نويسي

ويرايش و تصحيح گام به گام مقالات، آموزش و مشاوره حضوري مقاله نويسي، راهنمايي و سابمیت مقالات به ژورنال­هاي معتبر.