بیانیه رسالت

واحد توسعه تحقیقات بالینی واسعی فعالیت­ های زیر را انجام می دهد:

  • توانمندسازی اعضای هیات علمی به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش های بالینی
  • تقویت موازین اخلاق در پژوهش های بالینی بر مبنای روش های علمی و اصول اعتقادی
  • ایجاد و توسعه سیستم ثبت اطلاعات بیمارستانی به عنوان منبع اولیه در داده های پژوهشی
  • برنامه ریزی در جهت تقویت پژوهش های بالینی مشترک با علوم پایه و صنعت
  • سیاستگزاری موثر به منظور جذب حمایت های مالی سازمان های مردم نهاد

بیانیه دورنما(چشم انداز):

ما برآنيم که در پنج سال آينده با ارتقای شرایط مناسب پژوهشی در حوزه علوم پزشکی و با حفظ ارزش های اخلاق در پژوهش، جزء ده مرکز توسعه تحقیقات بالینی برتر کشور شویم.

    ارزش ها:

    ما متعهد هستیم محیطی را فراهم آوریم که:

  •        کیفیت و بهره وری نیروی انسانی و سازمان را به طور مستمر ارتقا دهیم.
  •        حفظ کرامت انسانی همکاران و دانشجویان را محور فعالیت های مرکز قرار دهیم.
  •        به اخلاق حرفه ای پایبند باشیم.
  •        کمال درستی و صداقت را در گزارش نتایج علمی و پژوهشی به کار بریم.
  •        کار تيمی و نوآوری را در فعالیت های مرکز تقویت کنیم.