واحد توسعه تحقیقات بالینی واسعی به عنوان مرکزی نوپا فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده است. اين واحد با بهره گيری از امكانات موجود و تجربیات علمی ارزشمند اساتید و کارشناسان دانشگاه، خدمات متنوعی را در جهت ارتقای فعالیت های پژوهشی و فرآيند هاي آموزشي در حوزه علوم پزشكي ارائه می نماید.