جمعه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٨
برنامه حضور اساتید مشاور

 

برنامه حضور اساتید مشاور گروه بهداشت عمومی

نیمسال دوم  95-94

دانشجويان محترم گروه بهداشت عمومی جهت برطرف نمودن مشكلات آموزشي، درسي و واحدي خود به استاد مشاور خود به شرح ذيل مراجعه فرمائید:

استاد مشاور

تعداد

رشته و ورودی

روز و ساعات حضور

روز و ساعات حضور

مکان  حضور

آقای خسروآبادی

181

مدیر گروه

شنبه 12-8

اتاق گروه بهداشت  عمومی

آقای خسروآبادی

25

ترم 3 کارشناسی پیوسته  932

دوشنبه 12-9

چهارشنبه 12-10

اتاق گروه بهداشت عمومی

خانم باغانی

20

ترم 5 کارشناسی پیوسته  922

دوشنبه 12-8

اتاق آموزش دانشکده

آقای تبرائی

29

ترم7 کارشناسی پیوسته  912

یکشنبه 12-8

دوشنبه 10-8

معاونت پژوهشی

آقای مهری

17

ترم 1 کارشناسی پیوسته 942

شنبه 12-10

یکشنبه 12-10

EDC

آقای یعقوبی فر

25

ترم 2 کارشناسی ناپیوسته 941

یکشنبه 12-10

دوشبه 13-10

اتاق گروه بهداشت عمومی

آقای جوینی

29

ترم 4 کارشناسی ناپیوسته  931

دوشنبه 16-14

چهارشنبه 13-9

EDC

 

برنامه حضور اساتید مشاور گروه بهداشت محیط

نیمسال دوم  95-94

دانشجويان محترم گروه بهداشت محيط جهت برطرف نمودن مشكلات آموزشي، درسي و واحدي خود به استاد مشاور خود به شرح ذيل مراجعه فرمائید:

استاد مشاور

تعداد

رشته و ورودی

روز و ساعات حضور

روز و ساعات حضور

مکان  حضور

آقای دکتر  اله آبادی

139

مدیرگروه

شنبه 12-10

دوشنبه 12-10

اتاق گروه بهداشت محیط

آقای دکتر رحمانی

16

ترم 2 کارشناسی پیوسته

 941

شنبه 14-12

یکشنبه 14-12

اتاق گروه بهداشت محیط

آقای مهندس خمیر چی

16

ترم 4 کارشناسی پیوسته

 931

شنبه 13-9

دفتر ستاد شاهد

خانم دکتر هاشمیان

15

ترم 6 کارشناسی پیوسته

  921

یکشنبه 14-12

چهارشنبه 15-13

EDC

آقای  ناعمی

16

ترم 8 کارشناسی پیوسته

  911

یکشنبه 19-15

اتاق گروه بهداشت عمومی

آقای فتاحی

30

ترم 2 کارشناسی ناپیوسته 932

چهارشنبه 14-8

اتاق گروه بهداشت حرفه ای

خانم شریفی

25

ترم 1 کارشناسی ناپیوسته  942

شنبه 12-8

یکشنبه 12-10

آزمایشگاه دانشکده بهداشت

 

برنامه حضور اساتید مشاور گروه بهداشت حرفه ای

نیمسال دوم  95-94

دانشجويان محترم گروه بهداشت حرفه اي جهت برطرف نمودن مشكلات آموزشي، درسي و واحدي خود به استاد مشاور خود به شرح ذيل مراجعه فرمائید:

استاد مشاور

تعداد

رشته و ورودی

روز و ساعات حضور

روز و ساعات حضور

مکان  حضور

آقای مهندس حکمت شعار

94

مدیر گروه

شنبه 14-12

دوشنبه 14-12

اداره آموزش دانشگاه

آقای مهندس حکمت شعار

19

ترم 7 کارشناسی پیوسته 912

یکشنبه14-12

سه شنبه 14-12

اداره آموزش دانشگاه

آقای مهندس احمدی آسور

16

ترم 1 کارشناسی پیوسته 942

یکشنبه 14-12

چهارشنبه 10-8

معاونت دانشجویی

آقای دکتر شموسی

18

ترم 3 کارشناسی پیوسته 932

دوشنبه 10-8  و  14-12

دانشکده پزشکی     گروه عمومی

آقای دکتر فلاحی

18

ترم 5 کارشناسی پیوسته 922

یکشنبه14-12

دوشنبه 14-12

اتاق گروه بهداشت  حرفه ای

 

برنامه حضور مدیر گروه آموزش بهداشت

نیمسال دوم  95-94

دانشجويان محترم گروه آموزش بهداشت جهت برطرف نمودن مشكلات آموزشي، درسي و واحدي خود به استاد مشاور خود به شرح ذيل مراجعه فرمائید:

استاد مشاور

تعداد

رشته و ورودی

روز و ساعات حضور

روز و ساعات حضور

مکان  حضور

خانم دکتر هاشمیان

18

مدیر گروه

شنبه 14-12

دوشنبه 15-13

EDC

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir