چهارشنبه ٠٧ فروردين ١٣٩٨
شرح وظایف
 • اداره كليه ي امور آموزشي دانشكده
 • مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با هماهنگي مسئولين مربوطه
 • نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي دانشكده
 • تدوين پيشنهاد اصول اجرايي وظايف واحدهاي وابسته
 • نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته
 • تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشكده
 • برنامه ريزي آموزشي با همكاري واحدهاي ذيربط
 • برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر
 • برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی
 • برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر
 • برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
 • برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی
 • برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها
 • برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی و بیمارستان های آموزشی، نظام پزشکی و  نظام پرستاری و به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری
 • ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی  در راستای مسئولیت های محوله
 • ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرايي برنامه های آموزشي دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به رئيس دانشكده
 • نظارت بر عملكرد آموزشي اعضاء هيئت علمي و مديران گروه و انعكاس آن به رئيس دانشكده
 • نظارت بر اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي
 • بررسي و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي با هماهنگي مسئولين ذيربط
 • ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي سالانه دانشكده
 • همكاري در ارائه خدمات علمي و فرهنگي و اجتماعي و برگزاري كنفرانسها و سمينارهاي علمي دانشكده
 • نظارت بر كليه ي امور پژوهشي دانشكده
 • برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيئت علمي از فرصت هاي مطالعاتي
 • تنظيم دستور جلسات شوراي پژوهشي دانشكده و نظارت بر حسن اجراي آن 
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir