معاون آموزشی بیمارستان: خانم دکتر افسانه کفاش

مدرک تحصیلی: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، بورد تخصصی بیماری های عفونی

رتبه علمی: استادیار دانشکده پزشکی

آدرس: بلوار توحید شهر (شهدای هسته ای)، مرکز آموزشی درمانی واسعی، واحد معاونت آموزشی 

رزومه: دریافت رزومه

شماره تماس: داخلی  4053   دانلود : رزومه_دکتر_افسانه_کفاش_70490.pdf           حجم فایل 469 KB