چهارشنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٠
تجهیزات پزشکی

مسئول تجهیزات پزشکی: مهندس وحید ملوندی نیکو

شماره تماس داخلی:4246-4243