مدیر پرستاری:

 خانم اکرم شمس آبادی

شماره تماس:

                         051-44016152