ریاست بیمارستان:

آقای دکترمحمدامین اسلامی

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

شماره تماس:  05144016177

 

 

 

 

  شرح وظايف ریاست بیمارستان :

      ·    دریافت دستور و برنامه کار از مقام مافوق

·   تنظیم و رهبری برنامه های فنی ، آموزشی ، درمانی و اداری یک بیمارستان تخصصی و یا غیر تخصصی

·         شرکت در شوراها و کمیته های بیمارستانی بعنوان رئیس کمیته و بحث و اتخاذتصمیم نسبت به پیشنهادهای و روسای بخشها و واحدهای   بیمارستان

·         هماهنگ کردن فعالیت های مختلف بیمارستان و نظارت بر آنها به منظور صرفه جویی در هزینه ها و بالابردن کارآیی

·         رهبری جلساتی که به منظور تعلیم کارکنان بیمارستان برای انجام خدمات بهداشتی و درمانی تشکیل می شود

·         انجام وظیفه به عنوان رئیس بخش در رشته تخصصی مربوطه علاوه بر سرپرستی بیمارستان در صورت لزوم

·         تصویب یا تعیین خط مشی و یا مقررات مربوطه به خدمات درمانی یا آموزشی و تحقیقاتی بیمارستان

·         تعیین وظایف روسای بخش ها و واحدهای بیمارستانها و نظارت بر برنامه های غذایی و دارویی و سایر امور بیمارستان

·         اداره امور کمیته مالی و نظارت بر مصرف بودجه بیمارستان طبق مقررات مالی از طریق نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه و پرداخت و درآمدها

·         پاسخ دادن به نامه ها و رسیدگی به شکایات مراجعین

·         نظارت مستقیم بر کار مدیران و مسئولان بیمارستان و ایجاد هماهنگی بین بخشی

·         انجام برنامه ریزی لازم جهت تهیه و تامین نیروی انسانی و امکانات لازم تجهیزاتی و غیره به جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی خدمات

·         بررسی و گزارش گیری از کلیه فعالیت های بیمارستان و ارسال آمارهای مربوطه به مقامات مافوق

·         اجرای کامل مقررات و دستورالعمل های مربوطه

·         صدور ابلاغ مسئولیت بخش ها و واحدهای بیمارستان

·         قبول مسئولیت فنی بیمارستان در صورت لزوم

     ·       انجام ارزشیابی های مستمر و دوره ای در کلیه فعالیت ها و پرسنل بیمارستان