قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی
دستورالعمل مرخصی ها
دستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان
شرایط انتخاب مدیران پرستاری صف تا ستاد و کارشناسان ستاد
دستورالعمل تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی
دستورالعمل تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی
آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل
دستورالعمل کسر ساعت کار قانون ارتقا بهره وری
دستورالعمل کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل
دستورالعمل تعیین حق شغل و شاغل و ..
آیین نامه حضور و غیاب کارکنان
دستورالعمل اجرایی استفاده از ماموریت آموزشی
دستورالعمل تعیین حق فنی
دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری
فایل آموزشی ثبت تجربه_1
فایل آموزشی ثبت تجربه_2
فرآیند ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی
دستورالعمل نحوه انکالی گروه پرستاری
دستورالعمل نحوه انکالی گروه پرستاری 2
دستورالعمل نحوه انکالی گروه پرستاری 3
شیوه نامه ارزشیابی 1400
فرآیند ارزش یابی 1400