رئیس امور اداری :اکرم معینی مقدم

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس : 44011121

 

شرح وظایف

نظارت بر انعقاد و نحوه اجرای قراردادهای مربوط به شرکتها

نظارت بر حسن انجام امورات کارگزینی، دبیرخانه و پیگیری مسائل مربوط به هر یک از واحدهای مربوطه وایجاد هماهنگی بین آنها

شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی وبه کار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

اجرای صحیح مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت مستمر بر نحوه اجرای قوانین و مقررات

همکاری و انجام امور مربوط به اعتبار بخشی واحد منابع انسانی

رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به مسائل اداری

تهیه لیست گواهی حقوق و اضافه کار پرسنل و ارسال به امور مالی جهت پرداخت

تنظیم ساعات کار کارکنان با نظر مقام مافوق مربوطه

تهیه گزارش فعالیتها، پیشرفتها، مشکلات و ارائه راه حلهای مناسب به سرپرست مربوطه

نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غیاب پرسنل

مراقبت در انجام سريع ثبت وتوزيع وتحرير نامه هاي وارده وصادره

پیگیری امور رفاهی کارکنان از قبیل حق لباس، حق مسکن و ...

انجام امور مربوط به ارزشیابی سالانه پرسنل

انجام ساير امور مربوطه بر طبق موازين وارزشهاي اسلامي و برابر مقررات به دستور مقام مافوق