دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢

همکاران واحد حقوق و دستمزد:

سمت

کارشناس امور حقوق و مزایا


نام و نام خانوادگی:

فاطمه کلاته سیفری

تلفن تماس:

05144011056سمت

کارگزین


نام و نام خانوادگی:

ابوذر برقبانی

تلفن تماس:

05144011055سمت

کارگزین


نام و نام خانوادگی:

طاهره زمانیان

تلفن تماس:

05144011070سمت

کارشناس طرح نیروی انسانی


نام و نام خانوادگی:

فاطمه جعفری ثقیه

تلفن تماس:

05144011064