آزمایشگاههای زیر مجموعه آزمایشگاه جامع تحقیقاتآزمایشگاه کشت سلولی

آزمایشگاه سلولی و مولکولی

آزمایشگاه میکروسکوپی

آزمایشگاه آنالیز میکروبی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه گیاهان دارویی

آزمایشگاه کرونا

آزمایشگاه کوهورت

خانه حیوانات آزمایشگاهی