نام دانشگاه

آدرس سايت

دانشکده علوم پزشکی آبادان

www.abadanums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اراک

www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

www.umsu.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

www.esfrums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی البرز

www.abzums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

www.irshums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بم

www.mubam.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

www.behums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر

www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

www.thums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

www.trjums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

www.jmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

www.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

www.nkums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

www.dums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زابل

www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

www.zaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ساوه

www.savehums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

www.semums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

www.sirums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

www.shmu.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

www.shoushtarums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا

www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قم

www.muq.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

www.kaums.ac.ir.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

www.kums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی گراش

www.gerums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

www.goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

www.gums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی لارستان

www.larums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

www.mrgums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

www.nums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یزد

www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارتش  

www.ajaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی      

www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی خمین

www.khomeinums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی خلخال

www.khalums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی خوي

www.khoyums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد

www.asaums.ac.ir