پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En


گزارش عملکرد سال  98 کتابخانه دانشکده پرستاری جوین

1.         امانت 451 مدرک

2.         ثبت و آماده سازی 550 نسخه کتاب فارسی

3.         عضویت دانشجویان و پرسنل دانشکده پرستاری جوین در کتابخانه

4.         پیگیری عودت کتب امانتی که زمان زیادی از تاریخ برگشت آنها گذشته

5.         اطلاع رسانی جهت استفاده از بن کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب برای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان محترم

6.         اطلاع رسانی ، نظر خواهی و تهیه لیست کتب مورد نیاز گروه های آموزشی و دانشجویان و پرسنل جهت خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب

7.         راهنمای مراجعان جهت استفاده از منابع علمی الکترونیک و جستجو در پایگاه اطلاعاتی

8.         خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب

9.         پاسخگویی به سوالات مراجعان

10.     برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه Pubmed و scienceDirect

11.     برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه Scopus