دسترسی سریع
شنبه ٣٠ تير ١٤٠٣
En

طرح درس:طرح دوره :

عنوان درس طرح درس
بیماری های جراحی                                              

 بیماریهای قلب و عروق 1                   

 بیماریهای قلب و عروق 2

کارآموزی چشم

تئوری ارتوپدی

کارورزی ent

کارآموزی entعنوان درس
طرح دوره
 طرح دوره دروس کارآموزی جراحی                                          

 طرح دوره دروس کارآموزی ارتوپدی
 طرح دوره کارورزی جراحی

طرح دوره دروس کارآموزی چشم