يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣
برگزاری جشنواره تعهد و مسئولیت  اجتماعی سلامت با رویکرد بررسی فرایند ارزیابی سازمانها:

جشنواره تعهد و مسئولیت  اجتماعی سلامت با رویکرد بررسی فرایند ارزیابی سازمانها در دانشگاه علوم پزشکی ایران که در تاریخ 96/12/16 لغایت 96/12/18برگزار شد ابتدا آقایان دکتر فرشاد و مطلبی قاین به اهمیت گسترش جنبه های برون بخشی سلامت و لزوم افزایش همکاری سازمان هایی که به نحوی با سلامت مرتبط هستند پرداختند سپس خانم دکتر کشاورز توضیحاتی در مورد اهمیت ریشه یابی مخاطرات سلامت و تعیین گرهای اجتماعی موثر بر سلامت ارایه کردند.فرم ارزیابی سازمانها در اختیار مشاهده گران قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا همگام با داوران اصلی به ارزیابی مستندات ارسالی از سازمان های استان تهران بپردازند. در پایان مقرر گردید فرایند ارزیابی سازمانها در سال آینده بصورت استانی انجام گردد و مستندات سازمان های منتخب جهت داوری نهایی ارسال گردد.

دسترسی سریع

پیوندهای مفید

سبزوار- میدان طالقانی، ابتدای خیابان علامه، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی، طبقه پنجم، معاونت اجتماعی

صندوق پستی: 319 کد پستی:

تلفن: 44011592-051 آدرس اینترنتی: vcSocial.medsab.ac.ir پست الکترونیک: vc.Social@medsab.ac.ir