بخشنامه ها و دستورالعمل
دستورالعمل ارجاع نمونه های بالینی در آزمایشگاههای پزشکی
مدارک مورد نیاز جهت طرح پرونده های متقاضیان تاسیس آزمایشگاههای مستقل و قبول مسئولیت فنی  
آیین نامه تاسیس آزمایشگاه
مراحل صدور پروانه ها

دستورالعمل اندازه گیری نمونه ها

فرآیند صدور پروانه ها
راهنمای ایمنی و بهداشت

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت تعاونی 

بخشنامه عدم بکارگیری اشخاص با مدارک غیر مرتبط در آزمایشگاههای پزشکی 

بخشنامه آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص انجام HIV Rapid Test  

تعیین تکلیف تمدید پروانه های یکساله 

 

منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاههای تشخیص پزشکی 

دستورالعمل انجام آزمایش های بانک خون 

دستور العمل ایمنی جهت انتقال نمونه های عفونی


جمع آوري و مديريت نمونه هاي آزمايشگاهي 


دستورالعمل ارجاع نمونه 

دستورالعمل جمع آوري خون وريدي 

دستورالعمل نحوه مديريت پسماندهاي آزمايشگاهي  

راهنمای نمونه گيري براي مواردي كه بيمار در جمع آوري نمونه مشاركت دارد 

مجموعه راهنماهاي فرآيند پيش از آزمايش  

مديريت فرآيند پس از انجام آزمايش  

موارد مخاطره آميز در آزمايشگاه 


مواردی که باید در قرارداد بين آزمايشگاه ارجاع دهنده و آزمايشگاه ارجاع وجود داشته باشد

 

امتیازدهی