فرم های مورد نیاز

فرم های بهداشت حرفه ای

چک لیست پایش نیروهای بهداشتی حرفه ای شاغل در کارگاهها و کارخانجات      دانلود

دانلود فرم اکسل ثبت و گزارش حوادث ناشی از  کار                                          دانلود

دانلود فرم ثبت ارزیابی  ارگونومی                                                                  دانلود


فرم اعلام نواقص                                                                                          دانلود


فرم اخطاریه                                                                                               دانلود


فرم معرفی به دادگاه              دانلود نمونه 1                 دانلود نمونه 2                  دانلود نمونه 3
 
                                                                                                                              


چک لیست های جدید

چک لیست جدید ارزیابی فعالیتهای بهداشت حرفه ای بهورز (1397)                                 دانلود

چک لیست کاردان وکارشناس مسئول برنامه های بهداشت حرفه ای (1397)                     دانلود

چک لیست پایش مراکز طب کار                                                                                دانلود

 

   دانلود : چک_لیست_پایش__طب_کار.rar           حجم فایل 14 KB
   دانلود : چک_لیست__مرکز_97_.rar           حجم فایل 46 KB
   دانلود : چک_لیست_ارزیابی_عملکرد_بهورز.rar           حجم فایل 34 KB
   دانلود : hse_stuff_checklist.rar           حجم فایل 23 KB
   دانلود : sabt_havades-_forme_kham1.xls           حجم فایل 638 KB
   دانلود : sabt_arzyabi.xls           حجم فایل 14 KB
   دانلود : فرم_صورتجلسه_کمیته_جدید__.doc           حجم فایل 371 KB
   دانلود : فرم_111_ـ_3_حرفه_اي_.doc           حجم فایل 86 KB
   دانلود : moarefi_be_dadgah_3.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود : Moarefi_be_dadgah_2.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : Moarefi_be_dadgah1.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : Elam_navaghes.pdf           حجم فایل 197 KB
   دانلود : Ekhtariyeh.pdf           حجم فایل 87 KB