دسترسی سریع
شنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٣
واحدکارمندشماره تلفنفکس
معاون غذا و دارو
آقای دکتر ده نبی
44018600
44018601
مدیر امور اداری معاونت غذا و دارو
آقای مهندس محمد بروغنی
44018608

واحد امور دارو
اقای دکتر سجاد سیدی
44018610

واحد بازرسی و نظارت دارو
خانم دکتر پرنده
44018610

واحد تحقیق و توسعه
خانم دکتر دولت آبادی
44018516

واحد مخدر
خانم اکبری
44018610

واحد بیماری های خاص
آقای علیرضا ذبیحی
44018618

مسئول واحد تجهیزات پزشکی
آقای هادی بیدخوری
44018620

کارشناس واحد تجهیزات پزشکی
خانم مهندس خزاما
44018516

کارشناس واحد تجهیزات پزشکی
آقای مهندس یاسر حیدری
44018513

مدیر نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
آقای مهندس محمد عبداله زاده
44018545

کارشناس نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
خانم مهندس فاتحی
44018609

کارشناس نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
آقای مهندس عباس نقیبی
44018611

آزمایشگاه مواد غذایی- مدیر آزمایشگاه
خانم مهندس صاحب الزمانی
44018478
44018478
آزمایشگاه مواد غذایی- بخش شیمی
آقای مهندس ابوالفضل کرمانشاهی
44018479

آزمایشگاه مواد غذایی- بخش میکروبی
آقایان مهندس توانا، مهندس دولت آبادی
44018465

آزمایشگاه مواد غذایی- آبدارخانه
آقای ترابی
44018477

کارشناس نظارت بر مواد غذایی
آقای مسعود سیرغانی
44018607

کارشناس محترم صدور پروانه
خانم اصغری
44018617

مسئول حسابداری
آقای علی پاکدل
44018620

کارشناس حسابداری
آقای محمد یوسف آبادی
44018614

آبدارخانه معاونت
خانم بخشی
44018540