اهداف

پژوهشی

 • توسعه، بكارگيري و معرفي بيشتر بيوانفورماتيك در زمينههاي مختلف علوم پزشكي
 • توسعه و کاربرد بيوانفورماتيك در زمینه های مختلف داروسازی، بویژه طراحی داروها و مکانیسم عمل آنها
 • انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در زمينة بيوانفورماتيك با همکاری دانشگاه های مادر
 • سازمان دهي و بكارگيري محققين علاقمند در يك گروه تخصصي به منظور تعامل سازنده بين متخصصين علوم كامپيوتر و علوم پزشكي جهت انجام پروژههاي مشترك بين رشتهاي و درون رشتهاي
 • تأمين نيازهاي تخصصي، مشاوره و همكاري در مورد طرحهاي پژوهشي كه به نوعي نيازمند استفاده از منابع بيوانفورماتيك هستند.
 • همكاري و تعامل با انجمن های بيوانفورماتيك داخلی و خارجی و ديگر مراكز تحقيقاتي مربوطه، به منظور استفاده از تجارب محققين داخلي و خارجي و انجام پروژه های مشترک بین المللی
 • ارتقاي انتشارات علمي و ارتباطات محققين در سطح ملي و بين المللي
 • ارائه آموزش هاي مرتبط از طریق برگزاري نشستها، كارگاهها و سمينارهاي علمي و دانشجويي
 • ايجاد بانك اطلاعاتي قابل حصول و تهية نرمافزارهاي مختلف در زمينة بيوانفورماتيك
 • تشویق و ترغیب دانشجویان بر مشارکت در انجام پایان نامه های با موضوع بیوانفورماتیک
 • استفاده از متخصصین chemometrics، علوم کامپیوتر و برنامه نویسان به منظور بررسی، ارتقاء و در صورت توان،  تولید نرم افزارهای مورد نیاز و جدید در زمینه های مختلف بیوانفورماتیک
 • تدوین برنامه ریزی بر اساس لاین ها و گرایش های تحقیقاتی محققین در قالب گروه های پروتئومیکس، ژنومیکس، متابولومیکس،  Computational Biology،  طراحی دارو (Computer Aided Drug Design) 

آموزشی

·         ارتقاء سطح یادگیری دانشجویان در علوم زیستی با استفاده از علم بیوانفورماتیک

·         ارتقاء سطح یادگیری دانشجویان در علوم زیستی با بکارگیری ابزار شبیه سازی

·         ارتقاء سطح یادگیری دانشجویان در علوم زیستی با استفاده از مدل سازی

·         اصلاح و بهبود شیوه های تدریس با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک، شبیه سازی و مدلینگ

·         آشنایی دانشجویان با نرم افزارهای بیوانفورماتیک، شبیه سازی و مدلینگ

·         ارتقاء و تحول نگرش دانشجویان نسبت به علوم زیستی با استفاده از علم بیوانفورماتیک، شبیه سازی و مدلینگ

·         افزایش دامنه انتخاب دانشجویان در تعیین رشته های تحصیلات تکمیلی