پیوندها


 
تاریخ روز
توصیه های حفاظتی و امنیتی

-         آیا می دانستید :

مطابق قانون ، برای رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده و مالی که به‌عنوان رشوه داده شده است ، دیگر به رشوه دهنده پس داده نمی شود و به‌نفع دولت ضبط میگردد .

ارائه خدمات در بیمارستانهای دولتی مطابق تعرفه دولتی می باشد.

 

-         آیا می دانستید:

 ارائه خدمات در ستاد مرکزی دانشگاه و ستادهای مرکز بهداشت و شبکه های بهداشت ، رایگان  می باشد

 

-         آیا می دانستید:

پرداخت وجهی از سوی شما از قبیل زیر میزی ، شیرینی ، هدیه و... ، خارج از تعرفه های قانونی ، جرم می باشد.

 

-         آیا می دانستید :

           اگر رشوه دهنده و رشوه گیرنده ، کارمند دولت باشند ، مطابق با قانون ، مجازات ایشان سنگینتر

          شده به نحوی که علاوه بر مجازات حبس ، به مجازات انفصال از خدمات دولتی و شلاق نیز محکوم

          خواهند شد .

-         آیا می دانستید :

هر کس آگاهانه و از روی عمد سبب  شود تا رشوه محقق شود ، به مجازات رشوه‌دهنده محکوم می‌شود.

 

 

 

 

  امنيت داده ها در کامپيوترها

اشتباهات رایج در کار با رایانه

هشدار کلاهبرداری اینترنتی

دوره آموزشي تبار شناسي