بیانیه توافق سطح خدمات وب سایت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار


هدف :

هدف از این توافقنامه سطح خدمات این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط دانشکده علوم پزشکی سبزوار، کیفیت تحویل کلیه خدمات برای خدمت گیرندگان( متقاضیان / اشخاص حقیقی و حقوقی) مورد توافق قرار گیرد. این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمات و مسئولیت‌های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‌کند.

مراجعین محترم؛

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات وب سایت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به آگاهی می رسد:

  

۱- این وب سایت در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد . در صورت بروز هر گونه اشکال و نقض فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

  

۲- وب سایت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی را  فراهم نموده است. شما می‏توانید به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.*

  

۳- به محض دریافت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

  

۴- اطلاعات خصوصی که از این طریق وصول می‏گردد،  دراختیارعموم قرارنمی‌گیرد. 

*جهت بهره مندی از خدمات تفکیک شده هر بخش، به وبگاه مربوطه (مانند: بیمارستان، دانشکده، معاونت و...) مراجعه نمایید.
پاسخگوئی : عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاه و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان .
شکایات : درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات ، عدم اجرای ضوابط در دستگاه اجرائی و میزان کمیت و کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با استانداردهای خدمات عمومی .
استاندارد : حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخصهای پاسخگوئی به شکایات .

 اهداف پاسخگوئی به شکایات : 
- ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به کارکنان و ارباب رجوع .
- افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از طریق پاسخگوئی سریع ، به موقع و جامع .
- توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات .
- سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستند سازی ، طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله .
- تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی مورد عمل در واحدهای تحت پوشش .
- آسیب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طریق تجزیه و تحلیل شکایات .
- کاهش میزان شکایات .
- پاسخگو نمودن واحدهای تابعه دانشگاه در مقابل شکایات شهروندان و کارکنان .
وظایف پاسخگوئی به شکایات : 
۱- دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه .
۲- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی .
۳- بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور .
۴- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکی .
۵- جمع بندی شکایت و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام مسئول دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .