فرم هاي كارآموزي                                             

   دانلود : درخواست_کار_آموزی_دانشجو.pdf           حجم فایل 35 KB
   دانلود : اطلاعات_کار_آموز.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : ارزشیابی_کارآموز.pdf           حجم فایل 73 KB
   دانلود : معرفی_کار_آموز.pdf           حجم فایل 112 KB


نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir