دسترسی سریع
چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
دکتر ابوالقاسم ده نبی
معان غذا و دارو 051-44011034 1034
محمد بروغنی مسئول امور اداری 051-44011040 1040
خانم دولت آبادی مسئول دفتر و دبیرخانه 051-44011034 1034
رضا یوسفی کارشناس فناوری اطلاعات معاونت
051-44011041 1041
مهدی سلمانیان مسئول روابط عمومی معاونت 051-44011085 1085
معصومه فاتحی مدیر غذا 051-44011042 1042
عباس نقیبی کارشناس مواد غذایی 051-44011043 1043
محمد عبداله زاده کارشناس مواد غذایی 051-44011043 1043
خانم باشتنی کارشناس مواد غذایی 051-44011040 1040
خانم صاحب الزمانی مدیر آزمایشگاه مواد غذایی 051-44011478 1478
اسماعیل توانا مسئول بخش میکروبی 051-44011449 1449
محمد دولت آبادی کارشناس بخش میکروبی 051-44011449 1449
ابوالفضل کرمانشاهی مسئول بخش شیمی 051-44011479 1479
آقای دکتر رضا کوثری کارشناس امور دارو 051-44011046 1046
خانم دکتر ناعمی کارشناس امور دارو 051-44011046 1046
خانم دکتر فرحناکی کارشناس امور دارو 051-44011045 1045
خانم علوی کارشناس امور دارو 051-44011046 1046
خانم نزل آبادی کارشناس امور دارو 051-44011045 1045
علیرضا ذبیحی کارشناس داروهای مخدر 051-44011087 1087
خانم اکبری کارشناس داروهای مخدر 051-44011047 1047
خانم اصغری کارشناس داروهای مخدر 051-44011047 1047
خانم ناوی کارشناس داروهای مخدر 051-44011047 1047
هوشنگ خسروی مسئول تجهیزات پزشکی 051-44011020 1020
محمدعلی آرام تکنسین تجهیزات پزشکی 051-44011019 1019
علی عاقلی مقدم تکنسین تجهیزات پزشکی 051-44011019 1019