برنامه مرداد   ماه 1400 پزشکان متخصص بیمارستان ولی عصر (عج) جغتای      
تاریخ ایام هفته اطفال داخلی جراح زنان بیهوشی رادیولوژی آزمایشگاه  قلب
1400/05/01 جمعه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی   دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/02 شنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی   دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   دکتر گردان
1400/05/03 يكشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی   دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   دکتر سعادت پور
1400/05/04 دوشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی   دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/05 سه شنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی   دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/06 چهارشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی   دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی  دکتر کمالی 
1400/05/07 پنجشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی   دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/08 جمعه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی   دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/09 شنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی   دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/10 يكشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی   دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   دکتر سعادت پور
1400/05/11 دوشنبه  دکتر قلی زاده   دکترپارسایی  دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/12 سه شنبه  دکتر قلی زاده   دکترپارسایی  دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/13 چهارشنبه  دکتر حسینی هوشیار   دکترپارسایی  دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی  دکتر صبور حسن زاده
1400/05/14 پنجشنبه  دکتر حسینی هوشیار   دکترپارسایی  دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/15 جمعه  دکتر حسینی هوشیار   دکترپارسایی  دکتر یوسف زاده  دکتر ایمان نژاد  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/16 شنبه  دکتر حسینی هوشیار   دکترپارسایی  دکتر یوسف زاده  دکتر ایمان نژاد  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/17 يكشنبه  دکتر حسینی هوشیار   دکترپارسایی  دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   دکتر مجیدی
1400/05/18 دوشنبه  دکتر حسینی هوشیار   دکترپارسایی  دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/19 سه شنبه  دکتر قلی زاده   دکترپارسایی  دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/20 چهارشنبه  دکتر قلی زاده   دکترپارسایی  دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/21 پنجشنبه  دکتر قلی زاده   دکترپارسایی  دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد  دکتر بنیادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/22 جمعه  دکتر قلی زاده  دکتر یوسف آبادی  دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور دکتر علیمرادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/23 شنبه  دکتر قلی زاده  دکتر یوسف آبادی  دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور دکتر علیمرادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/24 يكشنبه  دکتر قلی زاده  دکتر یوسف آبادی  دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور دکتر علیمرادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   دکتر صبورحسن زاده
1400/05/25 دوشنبه  دکتر قلی زاده  دکتر یوسف آبادی  دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور دکتر علیمرادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/26 سه شنبه  دکتر قلی زاده  دکتر یوسف آبادی  دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور دکتر علیمرادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/27 چهارشنبه  دکتر قلی زاده  دکتر یوسف آبادی  دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور دکتر علیمرادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/28 پنجشنبه  دکتر قلی زاده  دکتر یوسف آبادی  دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور دکتر علیمرادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/29 جمعه  دکتر قلی زاده  دکتر یوسف آبادی  دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور دکتر علیمرادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/30 شنبه  دکتر قلی زاده  دکتر یوسف آبادی  دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور دکتر علیمرادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/05/31 يكشنبه  دکتر قلی زاده  دکتر یوسف آبادی  دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور دکتر علیمرادی  دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   دکتر مجیدی
  برنامه مرداد  ماه   1400 پزشکان عمومی    
تاریخ  ایام هفته  صبح  عصر شب
1400/05/01 جمعه دکتر انصافی دکتر آبنوس دکتر انصافی
1400/05/02 شنبه دکتر آبنوس دکتر انصافی دکتر آبنوس
1400/05/03 يكشنبه دکتر انصافی دکتر آبنوس دکتر انصافی
1400/05/04 دوشنبه دکتر آبنوس دکتر انصافی دکتر آبنوس
1400/05/05 سه شنبه دکتر انصافی دکتر آبنوس دکتر انصافی
1400/05/06 چهارشنبه دکتر آبنوس دکتر انصافی دکتر آبنوس
1400/05/07 پنجشنبه دکتر انصافی دکتر آبنوس دکتر انصافی
1400/05/08 جمعه دکتر آبنوس دکتر انصافی دکتر آبنوس
1400/05/09 شنبه دکتر انصافی دکتر آبنوس دکتر انصافی
1400/05/10 يكشنبه دکتر آبنوس دکتر انصافی دکتر آبنوس
1400/05/11 دوشنبه دکتر قلی زاده دکتر آقامحمدلو دکتر قلی زاده
1400/05/12 سه شنبه دکتر آقامحمدلو دکتر مهرانپور دکتر مهرانپور
1400/05/13 چهارشنبه دکتر قلی زاده دکتر آقامحمدلو دکتر قلی زاده
1400/05/14 پنجشنبه دکتر آقامحمدلو دکتر قلی زاده دکتر آقامحمدلو
1400/05/15 جمعه دکتر قلی زاده دکتر آقامحمدلو دکتر قلی زاده
1400/05/16 شنبه دکتر آقامحمدلو دکتر قلی زاده دکتر آقامحمدلو
1400/05/17 يكشنبه دکتر قلی زاده دکتر آقامحمدلو دکتر قلی زاده
1400/05/18 دوشنبه دکتر آقامحمدلو دکتر قلی زاده دکتر آقامحمدلو
1400/05/19 سه شنبه دکتر قلی زاده دکتر آقامحمدلو دکتر قلی زاده
1400/05/20 چهارشنبه دکتر آقامحمدلو دکتر قلی زاده دکتر آقامحمدلو
1400/05/21 پنجشنبه دکتر عزیزی دکتر تاتار دکتر عزیزی
1400/05/22 جمعه دکتر تاتار دکتر عزیزی دکتر تاتار
1400/05/23 شنبه دکتر عزیزی دکتر تاتار دکتر عزیزی
1400/05/24 يكشنبه دکتر تاتار دکتر مهرانپور دکتر تاتار
1400/05/25 دوشنبه دکتر عزیزی دکتر تاتار دکتر عزیزی
1400/05/26 سه شنبه دکتر تاتار دکتر عزیزی دکتر تاتار
1400/05/27 چهارشنبه دکتر عزیزی دکتر تاتار دکتر عزیزی
1400/05/28 پنجشنبه دکتر تاتار دکتر عزیزی دکتر تاتار
1400/05/29 جمعه دکتر عزیزی دکتر تاتار دکتر عزیزی
1400/05/30 شنبه دکتر تاتار دکتر عزیزی دکتر تاتار
1400/05/31 يكشنبه دکتر عزیزی دکتر مهرانپور دکتر مهرانپور