برنامه مرداد ماه 1401 پزشکان متخصص بیمارستان ولی عصر (عج) جغتای        
تاریخ ایام هفته اطفال داخلی جراح زنان بیهوشی رادیولوژی آزمایشگاه  قلب
1401/05/01 شنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/02 يكشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/03 دوشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/04 سه شنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/05/05 چهارشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/05/06 پنجشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/05/07 جمعه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/05/08 شنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/05/09 يكشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/05/10 دوشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/05/11 سه شنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/05/12 چهارشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/05/13 پنجشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/05/14 جمعه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/05/15 شنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/05/16 يكشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/17 دوشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/18 سه شنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/05/19 چهارشنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/05/20 پنجشنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/21 جمعه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/22 شنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/23 يكشنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/24 دوشنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/25 سه شنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/05/26 چهارشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/05/27 پنجشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/28 جمعه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر شهرآبادی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/29 شنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/30 يكشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/05/31 دوشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکتر رضایی

دکتر هاشمی

 
   دانلود : برنامه_پزشکان_متخصص_جغتای_مرداد1401_.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : برنامه_مرداد___1401_پزشکان_عمومی.pdf           حجم فایل 96 KB