دسترسی سریع
دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠

مسئول امور دندانپزشکی معاونت درمان

جناب آقای دکتر حسین عصارزاده

کارشناس امور دندانپزشکی معاونت درمان

جناب آقای محمد الداغی