دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٩ اسفند ١٤٠٢
En

اقدامات انجام شده کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای:

                    

          تهیه برنامه عملیاتی کارگروه

         تدوین چارت تشکیلاتی دفتر تحکیم و ترویج اخلاق حرفه ای

        تشکیل و برگزاری شورای اخلاق دانشگاه

       برگزاری سمینارها و کارگاههایی در رابطه با موضوع اخلاق حرفه ای

       درخواست تشکیل دفتر تحکیم و ترویج اخلاق پزشکی

           طراحی فرم های ارزشیابی اخلاق حرفه ای