دسترسی سریع
جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١

شماره تلفن هاي داخلي مركز بهداشت و واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 

نام واحد

شماره تلفن

 

نام واحد

شماره تلفن

ریاست

دفتر معاونت بهداشتي( آقاي زرقانی ) {نمابر :44645136 )

645520-44 229

امور عمومی

  آقاي خوش اخلاق رحیمی - خانم سعادت منش

44669884-272

 

معاون اجرايي ( آقاي احمدی نسب )

208

كارگزيني (آقايان موسوی )

237- 260

 

معاون فنی ( آقای دکتر عبدا...زاده )

252

بایگانی ()

270

 

گسترش شبكه

آقاي عالمي

64716944- 226

دبير خانه (خانمها عرب -  قاری زاده )

271

 

آقايان دولت آبادي - ابارشی

64790644- 227

 

خانمها استاجی مهرگان

64790644- 228

ماشين نويسي ( خانمها كوشكي ادياني )

264

 

آقايان شریفی تبار

64790644- 231

توزيع خودرو ( آقاي ابهري)

210- 234

 

رابطین بهداشت (خانم استاجی)

228

دفتر انبار ( پارسایی- جناتي فر  غايبي)

243

 

حراست

آقای حسینی

64513544-233

تاسيسات ( آقاي بهزادي منش)

205

 

دهان ودندان

 آقاي دکتر فلاح

64790644- 232

چاپ و تكثير

244

 

آمار

 آقايان نامني -   خوشحال

247

 

بهداشت روان

 خانمها دکتررادفر   حسن نژاد

221

آزمايشگاه

خانم حسینی

214

 

خانم ها   خسروی صانعی- صباغی

217

 

حسابداري

 آقاي وحدت

261-64663044

پزشك

218

 

 آقايان بيهقي

223

پذيرش ()

245

 

حقوق و مزاياي ( آقاي نامني)

224

امور دارو

 خانمها دکتر خسروجردی و كارگزار- آقاي موسوي   

236

 

امور تعرفه ( آقاي رنجبر )

241

انبار دارويي(آقايان باراني- بلالي- حسینی شفیع )

44645534

 

كارپردازي ( آقايان غلامزاده فسنقری )

265

دفتر فنی

 آقای مهندس دشتی

242

 

مديريت بيماريها

خانم دكتر نوده

220 - 44659350

كامپيوتر

آقاي مهندس صالح آبادي

235

 

آقاي ابراهيم نژاد

65935044-238

بهورزی

مدیریت

44011440

 

آقايان تسبندي عباسپور- خير خواه

65935044- 212

مربیان

44011424

 

آقايان كوشكباغي  مهری  خانم دكتر بینش-خانم دکتر رضایی

64180344- 219

نگهباني

255- 254

 

كلينيك هاري و پيگيري بيماريها ( آقايان حسینی- ابراهيمي )

64180344- 250

شماره 1

دكتر غني

44441521- 259

 

مركز مشاوره بياريهاي رفتاري

65820044- 246

پايگاه 1 از مركز 1 ( جعفر آباد )

44443355

 

بهداشت محيط

آقاي مهندس کرابی

207- 64799344

پايگاه 2 از مركز 1 ( چهارراه فرودگاه )

44458656

 

معنوی نژاد

202

 شماره 2

مركز بهداشتي درماني شهيد الداغي

44265022- 258

 

آقاي مهندس غلامي - خانم مهندس مهدوی

203

پايگاه 1 از مركز شماره 2 ( ميدان رسالت )

44441667

 

صدور كارت ( خانم مهندس پاکیزه  مقدم )

273

شماره 3

ميدان دانشگاه آزاد

44647990

 

بهداشت حرفه اي 

آقايان مهندس باشتني مهندس خشک دامن

209

پايگاه يك از مركز 3 ( خيابان طالقاني- طالقانی 16)

44646558

 

  آقايان مهندس کلاته عربی  مهندس رضوی

204

پايگاه دو از مركز 3 ( خيابان رازی)

44641778

 

كلينيك (آقاي محمد پور خانم زرقی )

248

شماره 4

 همت آباد

44292110-253

 

كلينيك (خانم دكتر اکبری-  خانم محمدی)

251

پايگاه يك از مركز 4 ( راه ايزي )

44214535

 

بهداشت  خانواده

  آقايان دكتر روکی عباسی

269

پايگاه 2 از مركز شماره 4 ( چهل متري  دوم )

44212844

 

خانمها شهر آئيني

266

پایگاه 3 از مرکز شماره 4 ( صالح آباد)

44201630

 

 پرويزي

268

شماره 5

كوشك

44657391- 257

 

بهداشت مدارس

آقايان معتمد -  خانم نوروزی نژاد

239

پايگاه1 از مركز 5 ( بنياد شهيد )

44235403

 

پايگاه 2 از مركز 5 ( چهارراه علي زغالي )

44646479

 

آموزش سلامت

خانم دکتر نورافشار آقای عليكي

230

 

پایگاه 3 از مرکز 5 ( قلعه نو دهراز )

44260005

 

شماره 6

توحيد شهر

44410150

 

سمعي بصري (آقای طبسی)

249

 

مركز بهداشتي درماني اسرار

44447055

 

بهبود تغذیه

خانم فیروزی

267

 

باجه بانک مرکز بهداشت

44647621

 

تلفنخانه مرکز بهداشت           (211- 9- 263  )    6 تا656101 44 64562044  64520044

ندای بهداشت (تلفن گویا )       44645522-  44652039

 

                 

 

نام واحد

شماره تلفن

فاكس

نام واحد

شماره تلفن

فاكس

ریاست دانشگاه

44011004

 

کلينيک تخصصی

44220868

44220869

معاونت توسعه

44011024

 

کلینیک دیابت

44220862

 

معاونت درمان

44011028

 

اورژانس 115

44647707

 

معاونت غذا و دارو

44011034

 

شبکه داورزن

44924153-44923260 

 

روابط عمومی دانشگاه

44011085

 

شبکه جوين

90 الی 45220688

45220747

سازمان مركزي دانشگاه

44264404

-

شبکه جغتای

45623814 الی 19

 

معاونت موزشي ( ساختمان شماره 1) آموزشي( ساختمان شماره 1)

44264404الی 5

44264430

شبکه خوشاب

45024683  الی  4

45024213

معاونت آموزشي (ساختمان شماره 2)

44445994 و 44446070

44445648

بيمارستان واسعي

10-  44651300

2-44653861

7- 44419566 و 44445622

بيمارستان شهيدان مبيني

5-  44238100

44221002

صندوق بهورزان

44652620

44652620

بيمارستان امداد شهيد بهشتي

20-  44640115

44645003

 

ویرایش : امورعمومی 20/5/93