مسئول واحد: علی جغتایی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس بهداشت محیط

شرح وظایف :

v     نتایج ارزیابی خطر حوادث و بلایا، اولویت‌بندی شده و اقدامات پیشگیرانه تدوین می‌گردد.

v     اقدامات پیشگیری و کنترل آتش سوزی.

v     عوامل خطرآفرین داخلی و خارجی بیمارستان ارزیابی و اولویت‌بندی شده و پنج عامل اول شناسایی گردند.

v     برنامه‌های پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی/توانبخشی جهت مقابله با حوادث و بلایا با رویکرد      Hazard-All و پنج عامل خطر آفرین شناسایی شده، تدوین گردد.

v     سامانه فرماندهی حادثه و جانشین‌های آن، شرح وظایف و مسئولیت‌ها، نحوه فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی سامانه تدوین و بطور منظم بازنگری گردد.

v     روش‌های اجرایی ودستورالعمل‌های مرتبط با برنامه آمادگی و پاسخ به حوادث و بلایا تدوین گردد.

v      برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان و اعضاء کمیته براساس نتایج ارزیابی خطر انجام گردد.

v     برنامه‌ریزی جهت برگزاری تمرین‌های شبیه‌سازی شده، مانور آتش نشانی و تخلیه در بیمارستان برای کارکنان و اعضاء کمیته در خصوص آمادگی و پاسخ به حوادث و بلایا انجام گردد.

v     حوادث گزارش شده بیمارستان در زمینه‌های (ساختمان، تاسیسات، برق اضطراری، HIS ، خرابی تجهیزات اصلی و سایر موارد) در کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بررسی، تحلیل و اقدامات اصلاحی طبق آن انجام می‌شود.

v     نتایج اجرای کلیه برنامه‌های پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی حوادث و بلایا در بیمارستان که شامل پیشرفت برنامه عملیاتی براساس نتایج ارزیابی خطر، ارزیابی آموزش های ارائه شده، انجام تمرین‌ها جهت آمادگی بیمارستانی و منابع مورد نیاز و ... است، مورد تحلیل قرار گرفته و براساس آن برنامه مداخله‌ای تدوین و اجرایی می‌شود.

v     تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه مشخص شود.

v     هرگونه تغییر کاربری در بیمارستان با درنظرگرفتن اصول ایمنی وتاکید و نظارت این کمیته انجام شود.