نام ونام خانوادگی مسئول واحد              

       مهدی   خداشاهی

  مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری