نام ونام خانوادگی مسئول واحد              

                             عباس  اسلامی

                               مدرک تحصیلی: دیپلم

           

شرح وظایف کارپرداز 

1-دریافت دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه .

2-دریافت در خواست ها از واحد ها ومراکز مختلف مرکز ثبت آنها در دفاتر مربوطه .

3-رسیدگی به درخواست های رسیده امضاءهای مجاز برگه ها ودستور خرید آنها.

4-شناسایی دقیق مراکز اصلی تولید وتوزیع کالا وخدمات مورد نیاز واحد.

5-اطلاع از قیمت اجناس وخدمات در مراکز اصلی .

6-استعلام حداقل بها پیش از خرید وگزارش آن به سرپرست مربوطه .

7-کوشش در انتخاب بهترین نوع کالا وارائه آن به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات .

8-آشنایی باآیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه در حد رفع نیاز وعدم واخواهی اسناد مربوطه .

9-آشنایی با قانون محاسبات عمومی در ارتباط با خرید کالا وخدمات وتنظیم اسناد .

10-آگاهی دقیق از نرخ وتخفیف اجناس خریداری شده واطمینان از اینکه  برابر مشخصات  خواسته شده بوده وبا مناسب ترین قیمت تهیه شده است .

11-تحویل اجناس خریداری شده  به انبار بیمارستان و دریافت  رسید.

12-ارائه یک نسخه از برگ درخواست جنس واعلام عدم موجودی توسط مسئول انبار وفاکتور خرید وقبض  انبار ویک نسخه از دستور خرید واستعلام بها به حسابداری بیمارستان .

13-خودداری از خرید کالا از واسطه .

14-پس از اعلام عدم موجودی یا کاهش موجودی مجاز توسط انبار دار اقدام به خرید نماید .

15-خودداری از خرید درخواستهای که فاقد مشخصات کالا می باشند.

16-تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر فاکتور.

17-کاهش تعداد اسناد واخواهی شده نسبت به سال قبل.

18-تسویه حساب تنخواه گردان دریافتی در هرسال .

19-عودت کالا های معیوب یا ناقص ومستعمل خریداری شده .

20-انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مقام مافوق.