نام واحد:     بهداشت محیط

مسئول واحد:  علی جغتایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت محیط

شرح وظایف واحد بهداشت محیط

1.        جمع‌آوری ، تنظیم ، طبقه بندی و تجزیه وتحلیل اطلاعات و آمارهای مورد نیاز بهداشت محیط قسمت های مختلف بیمارستان .

2.        شناخت ،‌دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان .

3.        مطالعه و تحقیق در زمینه مسائل بهداشت محیط بیمارستان .

4.        انتخاب و پیشنهاد روشهای جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان .

5.        اجرا و پیگیری و نظارت براعمال مفاد آئین نامه ها ضوابط واستانداردها ،بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده درحیطه وظایف .

6.        تشکیل وشرکت در جلسات وکمیته های علمی ، تخصصی،‌اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونت های بیمارستانی و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف .

7.        انجام بازدید و نظارت مستمر وروزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از اطاقهای عمل وز ایمان ـ بخشها ـ تأسیسات آب و فاضلاب و آشزخانه ـ انبار و سردخانه مواد غذایی و مرکز سترون سازی ـ سرویسهای بهداشتی و رختشویخانه .

8.        نظارت و کنترل بر امر تفکیک ،جمع‌آوری ، حمل و دفع مواد زائد جامد .

9.        برنامه ریزی نظارت وپیگیری اجرای برنامه های کنترل منابع آلوده کننده هوا و سروصدا وبهره برداری مناسب از سیستم گرمایش وسرمایش (تهویه) بیمارستان .

10.   نظارت و پیگیری برنامه های مستمر گندزدایی وشستشوی قسمتهای مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی.

11.   کلرسنجی آب و نمونه برداری به منظور کنترل آلودگی از قمستهای مختلف بیمارستان از قبیل : آب ـ فاضلاب.

12.   پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذیربط.

13.   نظارت برشرایط بهداشت‌، حرفه ای و ایمنی کلیه قسمتهای بیمارستان .

14.   برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان .

15.   برنامه ریزی درجهت مبارزه با حشرات و جوندگان .

16.   برنامه ریزی نظارت وپیگیری گندزدایی ـ سم پاشی قمستهای مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی وزیست محیطی.

17.   نظارت برامر کنترل سلامت کارکنان ( اخذ کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونده بهداشتی افراد ) قسمت آشپزخانه ـ آبدارخانه ـ رختشویخانه .

18.   پیگیری انجام‌آزمایشات و معاینات کارکنان بطور کلی وخصوصاً در معرض عوامل زیان آور از جمله : پرتوکاران و رفع نواقص ایمنی و حفاظتی بخش پرتوپزشکی .

19.   تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به عنوان مسئولین ذیربط بیمارستان و انعکاس آن از طریق مسئولین مذکور به مراجع بالاتر.

20.   مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی بهداشت برای کارکنان ـ بیماران ـ مراجعین و کارآموزان .

21.   نظارت و کنترل وییگیری مسائل بهداشت محیط محدوده اطراف بیمارستان با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه .

22.   ثبت فعالیتها وتنظیم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشکلات بهداشتی .

23.   ارسال یک نسخه از گزارش ماهانه اقدامات اصلاحی به معاونت بهداشتی دانشگاه

24.     انجام سایر امور محوله از طریق مسئولین ذیربط