سوپروایزر بالینی

نام واحد: سوپروایزری بالینی

تلفن داخلی:  229

شرح وظایف:

1.   کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

2.   مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی

3.   همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی­های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین

4.   ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری

5.   مشارکت و همکاری در برنامه­ ریزی­های آموزشی کارکنان، دانشجویان ، مددجویان / بیماران

6.   برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران

7.   تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد ....واحدهای ذیربط

8.   ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهای ذیربط

9.   تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان مددجویان / بیماران، محیط و ....) و اقدام جهت حل آنها

10. مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائیها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف

11. شرکت در برنامه­های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر

12. شرکت در کمیته­های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی ، رفاهی، توانبخشی و ...)

13. تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها(تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و ...)

14. هماهنگی درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و ...

15. نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری(رعایت مقررات اداری / رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و ...)

16. نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب(چک لیست و ...)

17. بازدید مستمر از واحدهای مرتبط بمنظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق

18. هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقتبها

19.  ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها

20. مشارکت و همکاری درجهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدید الورود با مقررات، خط مشی­ها، شرح وظایف و ...

21. ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار(بیماران بد حال، پذیرفته شد، ترخیصی، فوت شده و....) وگزارش به مافوق

22. ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی

23. همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی / بررسی رضایتمندی مددجویان/ بررسی رضایت مندی کارکنان

24. همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه­های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری

25. همکاری و مشارکت درارزشیابی برنامه­ها و خط مشی­های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

26. کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و ....

27. انجام امورات بیمارستان در ساعات غیراداری و تعطیل توسط سوپروایزر مورد نظارت قرار میگیرد.

28.انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

29.ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

منو اصلی
ساعت
اوقات شرعی