مسئول واحد: سید حمید ضیاء

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزش سلامت:

سوپروایزر ارتباطات و آموزش سلامت، پرستاری است که در مراکز بهداشتی درمانی، مسئولیت فعالیتهای آموزش سلامت به مددجویان را تحت نظر مدیر پرستاری  به عهده دارد. حیطه فعالیتهای وی شامل آموزشهای درمانی، بهداشتی و ارتقاء سلامت بالینی است که برای کمک به مددجو و خانواده وی به منظور تصمیم­ گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می­گیرد.

 تعیین اعضاء کمیته آموزش سلامت در بیمارستان

آشنا کردن اعضاءکمیته آموزش سلامت و کارکنان بیمارستان با طرح آموزش سلامت به مددجو

تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه­های آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

تدوین برنامه­های آموزشی مستمر جهت کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش سلامت به مددجویان

بررسی نیازهای آموزشی مددجویان

تهیه رسانه­های آموزشی و مستندات معتبر جهت آموزش سلامت به مددجویان

تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش سلامت در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب 

ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت به مددجویان

بررسی فعالیت آموزشی کارکنان، شناسایی و تقویت آنان

گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی آموزش سلامت

همکاری با کمیته مرکزی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت به مددجویان و شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح مذکور

ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش سلامت به مددجو

ارتقاء کیفیت برنامه­های آموزش سلامت به مددجو

پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسائل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری

شرکت فعال در سمینارها، کنگره­ها جهت ارائه روش­های اثربخش و مؤثرتر در ارائه خدمات آموزش سلامت

ارائه تازه­ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، پمفلت، جزوه و ....)

همکاری و مشارکت در انجام طرح­های پژوهشی

بررسی رضایتمندی مددجویان ازآموزشها