درمانگاه بیهوشی

نوع متخصص: بیهوشی

 

درمانگاه بيهوشي به منظور ارزيابي و آماده سازي قبل از عمل بيماران با هدف به دست آمده اطلاعات مختلف و لازم در مورد بيمار و سوابق او و در صورت داشتن بيماريهاي همراه به شرايط ايده آل رساندن بيمار قبل از عمل جراحي و انتخاب بهترين روش بيهوشي در روز عمل مي باشد