برنامه شهریور ماه 1401 پزشکان متخصص بیمارستان ولی عصر (عج) جغتای      
تاریخ ایام هفته اطفال داخلی جراح زنان بیهوشی رادیولوژی آزمایشگاه  قلب
1401/06/01 سه شنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/06/02 چهارشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/06/03 پنجشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/06/04 جمعه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/06/05 شنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/06/06 يكشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/06/07 دوشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/06/08 سه شنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/06/09 چهارشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/06/10 پنجشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/06/11 جمعه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر شهرآبادی دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/06/12 شنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکتر رضایی دکتر هاشمی  
1401/06/13 يكشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/06/14 دوشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/06/15 سه شنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/06/16 چهارشنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/06/17 پنجشنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری اعلام مدیر گروه دکتر برنا دکتر میرزایی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/06/18 جمعه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری اعلام مدیر گروه دکتر برنا دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/06/19 شنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری اعلام مدیر گروه دکتر برنا دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/06/20 يكشنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری اعلام مدیر گروه دکتر برنا دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/06/21 دوشنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری اعلام مدیر گروه دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/06/22 سه شنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری اعلام مدیر گروه دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/06/23 چهارشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری اعلام مدیر گروه دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/06/24 پنجشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/06/25 جمعه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/06/26 شنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/06/27 يكشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/06/28 دوشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
1401/06/29 سه شنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/06/30 چهارشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی دکتر اسماعیلیان
1401/06/31 پنجشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی  
   دانلود : برنامه_متخصصین_شهریور1401بیمارستان_جغتای.pdf           حجم فایل 79 KB