برنامه مهر   ماه 1400 پزشکان متخصص بیمارستان ولی عصر (عج) جغتای        
تاریخ ایام هفته اطفال داخلی جراح زنان بیهوشی رادیولوژی آزمایشگاه  قلب
1400/07/01 پنجشنبه خانم دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی  دکتر حشمتی
1400/07/02 جمعه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/03 شنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/04 يكشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی  دکتر سعادت پور
1400/07/05 دوشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/06 سه شنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی  دکتر اسماعیلیان
1400/07/07 چهارشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی  دکتر ایمان مجیدی فر
1400/07/08 پنجشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی  دکتر حشمتی
1400/07/09 جمعه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/10 شنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/11 يكشنبه دکتر حسینی هوشیار   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی  دکتر ایمان مجیدی فر
1400/07/12 دوشنبه دکتر حسینی هوشیار   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/13 سه شنبه دکتر حسینی هوشیار   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/14 چهارشنبه دکتر حسینی هوشیار   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/15 پنجشنبه دکتر حسینی هوشیار   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/16 جمعه دکتر حسینی هوشیار   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/17 شنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/18 يكشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی  دکتر صبور حسن زاده
1400/07/19 دوشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/20 سه شنبه  دکتر قلی زاده   دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/21 چهارشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر پارسایی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی  دکتر گردان
1400/07/22 پنجشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر پارسایی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر اسدپور خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/23 جمعه  دکتر قلی زاده   دکتر پارسایی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/24 شنبه  دکتر قلی زاده   دکتر پارسایی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/25 يكشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر پارسایی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی  دکتر صبور حسن زاده
1400/07/26 دوشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر پارسایی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/27 سه شنبه  دکتر قلی زاده   دکتر پارسایی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/28 چهارشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر پارسایی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی  دکتر کمالی
1400/07/29 پنجشنبه  دکتر قلی زاده   دکتر پارسایی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
1400/07/30 جمعه  دکتر قلی زاده   دکتر پارسایی  آقای دکتر شهرآبادی  دکتر ایمان نژاد خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی  دکتر هاشمی   
  برنامه مهر  ماه   1400 پزشکان عمومی    
تاریخ  ایام هفته  صبح  عصر شب
1400/07/01 پنجشنبه دکتر خانعلی زاده دکتر آبنوس دکتر خانعلی زاده
1400/07/02 جمعه دکتر آبنوس دکتر خانعلی زاده دکتر آبنوس
1400/07/03 شنبه دکتر خانعلی زاده دکتر آبنوس دکتر خانعلی زاده
1400/07/04 يكشنبه دکتر آبنوس دکتر خانعلی زاده دکتر آبنوس
1400/07/05 دوشنبه دکتر خانعلی زاده دکتر آبنوس دکتر خانعلی زاده
1400/07/06 سه شنبه دکتر آبنوس دکتر خانعلی زاده دکتر آبنوس
1400/07/07 چهارشنبه دکتر خانعلی زاده دکتر آبنوس دکتر خانعلی زاده
1400/07/08 پنجشنبه دکتر آبنوس دکتر خانعلی زاده دکتر آبنوس
1400/07/09 جمعه دکتر خانعلی زاده دکتر آبنوس دکتر خانعلی زاده
1400/07/10 شنبه دکتر آبنوس دکتر خانعلی زاده دکتر آبنوس
1400/07/11 يكشنبه دکتر قلی زاده دکتر انصافی دکتر قلی زاده
1400/07/12 دوشنبه دکتر انصافی دکتر قلی زاده دکتر انصافی
1400/07/13 سه شنبه دکتر قلی زاده دکتر مهرانپور دکتر قلی زاده
1400/07/14 چهارشنبه دکتر انصافی دکتر قلی زاده دکتر انصافی
1400/07/15 پنجشنبه دکتر قلی زاده دکتر انصافی دکتر قلی زاده
1400/07/16 جمعه دکتر انصافی دکتر قلی زاده دکتر انصافی
1400/07/17 شنبه دکتر قلی زاده دکتر انصافی دکتر قلی زاده
1400/07/18 يكشنبه دکتر انصافی دکتر قلی زاده دکتر انصافی
1400/07/19 دوشنبه دکتر قلی زاده دکتر انصافی دکتر قلی زاده
1400/07/20 سه شنبه دکتر انصافی دکتر مهرانپور دکتر مهرانپور
1400/07/21 چهارشنبه دکتر متقیان دکتر تاتار دکتر متقیان
1400/07/22 پنجشنبه دکتر تاتار دکتر متقیان دکتر تاتار
1400/07/23 جمعه دکتر متقیان دکتر تاتار دکتر متقیان
1400/07/24 شنبه دکتر تاتار دکتر متقیان دکتر تاتار
1400/07/25 يكشنبه دکتر متقیان دکتر تاتار دکتر متقیان
1400/07/26 دوشنبه دکتر تاتار دکتر متقیان دکتر تاتار
1400/07/27 سه شنبه دکتر متقیان دکتر مهرانپور دکتر مهرانپور
1400/07/28 چهارشنبه دکتر تاتار دکتر متقیان دکتر تاتار
1400/07/29 پنجشنبه دکتر متقیان دکتر تاتار دکتر متقیان
1400/07/30 جمعه دکتر تاتار دکتر متقیان دکتر تاتار