.
    برنامه آذر  ماه 1402 پزشکان متخصص بیمارستان ولی عصر (عج) جغتای    
تاریخ ایام هفته اطفال داخلی جراح زنان بیهوشی رادیولوژی آزمایشگاه 
1402/09/01 چهارشنبه دکتر قلی زاده دکتر غفاری دکتر یوسف زاده دکتر برنا دکتر زاهدی دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/02 پنجشنبه دکتر قلی زاده دکتر غفاری دکتر یوسف زاده دکتر برنا دکتر زاهدی دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/03 جمعه دکتر قلی زاده دکتر غفاری دکتر یوسف زاده دکتر برنا دکتر زاهدی دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/04 شنبه دکتر قلی زاده دکتر نمدچیان دکتر یوسف زاده دکتر برنا دکتر زاهدی دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/05 يكشنبه دکتر قلی زاده دکتر نمدچیان دکترشهرآبادی دکتر برنا دکتر زاهدی دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/06 دوشنبه دکتر قلی زاده دکتر نمدچیان دکترشهرآبادی دکتر برنا دکتر زاهدی دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/07 سه شنبه دکتر قلی زاده دکتر نمدچیان دکترشهرآبادی دکتر برنا دکتر زاهدی دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/08 چهارشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکترشهرآبادی دکتر برنا دکتر زاهدی دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/09 پنجشنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکترحکمت شعار دکتر برنا دکتر زاهدی دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/10 جمعه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکترحکمت شعار دکتر برنا دکتر زاهدی دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/11 شنبه دکتر قلی زاده دکتر یوسف آبادی دکترحکمت شعار دکتر برنا دکتر فلاح دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/12 يكشنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر فائزیان دکترحکمت شعار دکتر برنا دکتر فلاح دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/13 دوشنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر فائزیان دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر فلاح دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/14 سه شنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر فائزیان دکتر قندهاری دکتر برنا دکتر مهرجویی دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/15 چهارشنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر فائزیان دکتر قندهاری دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکتر صفایی دکتر هاشمی
1402/09/16 پنجشنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری دکتر قندهاری دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/17 جمعه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/18 شنبه دکتر حسینی هوشیار دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/19 يكشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/20 دوشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/21 سه شنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/22 چهارشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/23 پنجشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/24 جمعه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/25 شنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/26 يكشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/27 دوشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/28 سه شنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/29 چهارشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
1402/09/30 پنجشنبه دکتر قلی زاده دکتر حاجی منیری دکتر میرزایی دکتر اسدپور دکتر مهرجویی دکترفاطمی دکتر هاشمی
   
     

               
   دانلود : پزشکان_عمومی_آذر1402.pdf           حجم فایل 89 KB
   دانلود : برنامه_متخصصین_آذر1402.pdf           حجم فایل 75 KB