نام مسئول: ابوالفضل هوشیار

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:260

شرح وظایف کارشناس ایمنی بیمار

1 -همکاری در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان.

2 -هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان.

3 -تدوین،اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک

استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار با همکاری ذینفعان.

4 -شرکت و همکاری فعاالنه در تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارایه

خدمات بهینه.

5 -خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیماردر بیمارستان.

6 -طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی

بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان.

7 -بررسی فرهنگ ایمنی بیمار برمبنای سالیانه و اقدام اصالحی به منظور ارتقاء آن.

8 -شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصالحی و بازخورد به کارکنان.

9 -همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع.

11 -ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.

11 -شرکت و همکاری فعاالنه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونگی

12 -شرکت و همکاری فعاالنه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پیگیری اتفاقات تهدیدکننده ایمنیراهبری موضوعات تهدیدکننده ایمنی بیمار.

بیمار و تحلیل ریشه ای آن وقایع.

13 -اقدام اصالحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.

14 -بسترسازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در بیمارستان

.