شماره تلفن:051-45623814 الی 18

 

شماره تلفن‌های داخلی بیمارستان ولی عصر (عج) جغتای

نام واحد

شماره تلفن

نام واحد

شماره تلفن

نام واحد

شماره تلفن

تلفن خانه

201-9

اورژانس

250

 

281

نگهبانی

202-203

تریاژ

252

مدیر خدمات پرستاری

282

مسئول تاسیسات

204

واحد تغذیه

253

مرکز پیام

283

امور اداری بیمارستان

205

اتاق عمل

254-313

 

284

امور اداری بهداشت

206

بلوک زایمان

255

 

285

ریاست شبکه

207

آشپزخانه

256

واحد بهداشت روان

286

مسئول دفتر

208

تجهیزات پزشکی

257

بهبود کیفیت

287

آبدارخانه اداری

210

دیالیز

259

آبدارخانه سالن کنفرانس

288

حسابداری

211

واحد آموزش

260

واحد درآمد

289

حسابداری

212

منشی درمانگاه

261

IT بیمارستان

290

نظارت بر درمان

213

نگهبان بخش

262

پزشک اورژانس

291

مدیریت

214

بیمارستان IT

265

کارپرداز

292

حراست

215

رختشورخانه

266

انباردار بیمارستان

293

داروخانه

217

آزمایشگاه آب

268

ریاست*

299

پذیرش

218-277

واحد گسترش

269

واحد هاری

295

درمانگاه داخلی

219

 

270

امور اداری بهداشت

300

اورژانس2

221

بهداشت خانواده

271

اتاق عمل(تلفن سیار)

313

درمانگاه جراحی

222

 

272

اورژانس سرپایی

314

درمانگاه اطفال

223

کلنیک دیابت

273

 

 

درمانگاه زنان

267

 

274

بیمارستان نقاب

44016

مسئول آزمایشگاه

225

مبارزه با بیماری

275

ستاد مرکزی دانشگاه

44011000

آزمایشگاه

226

 

276

بیمارستان حشمتیه

 

44011605

 

رادیولوژی

228

بهداشت محیط شبکه

278

بیمارستان امداد

 

44640115

 

سوپروایزری

229

بهداشت حرفه ای

279

بیمارستان واسعی

 

44014

 

بخش داخلی

230

 

280

بیمارستان مبینی

 

44238100

 

بخش داخلی2

241

تاسیسات

297

ستاد هدایت

فکس

44459963

44242931