مسئول محترم واحد پاتولوژی : سرکار خانم مریم سادات علوی زاده

شماره داخلی : 4344