مسئول بخش :آقای دکتر اصغر کاظم زاده

سرپرستار بخش : مریم احساندوست                داخلی :4351

تعداد تخت فعال8

تعداد تخت دیالیز کرونا 1