سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

دانلود فایل های جامع و کامل راهنمای شاخص های پنل واحد ها در سامانه سیب:

   دانلود : مدیریت_بلایا.pdf           حجم فایل 157 KB
   دانلود : محیط_مدارس.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود : مادران__باردار.pdf           حجم فایل 164 KB
   دانلود : کودکان.pdf           حجم فایل 412 KB
   دانلود : غیر_واگیر_(1).pdf           حجم فایل 558 KB
   دانلود : شناسنامه_شاخص_های_سلامت_روان-_8-15.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : شاخص_های_سلامت_میانسالان.pdf           حجم فایل 748 KB
   دانلود : سلامت_اجتماعی.pdf           حجم فایل 696 KB
   دانلود : ستاد_مدارس.pdf           حجم فایل 312 KB
   دانلود : سالمندان.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : دهان_و_دندان.pdf           حجم فایل 321 KB
   دانلود : دخانیات.pdf           حجم فایل 176 KB
   دانلود : تغذیه.pdf           حجم فایل 657 KB
   دانلود : بیماریهای_واگیر.pdf           حجم فایل 278 KB
   دانلود : باروری_سالم.pdf           حجم فایل 258 KB
   دانلود : اعتیاد.pdf           حجم فایل 390 KB