سه شنبه ٠٥ بهمن ١٤٠٠

با تشکر از شما بازدیدکننده گرامی جهت استفاده از مطالب،فایل ها را دانلود کنید.

دستورالعمل های بهداشت حرفه ای

مطالب آموزشی


   دانلود : گزارش_شرایط_جوی_محیط_کار.بهداشت_حرفه_ای.doc           حجم فایل 39 KB
   دانلود : گزارش_سیلیس.بهداشت_حرفه_ای.doc           حجم فایل 75 KB
   دانلود : گزارش_دهی_مقابله_با_صدا.بهداشت_حرفه_ای.doc           حجم فایل 88 KB
   دانلود : گزارش_دهی_قالی_بافان.بهداشت_حرفه_ای.doc           حجم فایل 47 KB
   دانلود : گزارش_دهی_روشنایی.بهداشت_حرفه_ای.doc           حجم فایل 68 KB
   دانلود : گزارش_دهی_جیوه.بهداشت_حرفه_ای.doc           حجم فایل 41 KB
   دانلود : گزارش_دهی_آزبست.بهداشت_حرفه_ای.doc           حجم فایل 46 KB
   دانلود : گزارش_پرتو_کاران.بهداشت_حرفه_ای.doc           حجم فایل 39 KB
   دانلود : گزارش_بهداشت_کشاورزی.بهداشت_حرفه_ای.doc           حجم فایل 64 KB
   دانلود : گزارش_بازرسی_هدفمند.بهداشت_حرفه_ای.doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود : فرم_گزارش_دهی_تشکیلات.بهداشت_حرفه_ای.doc           حجم فایل 55 KB
   دانلود : فرم_گزارش_دهی_بهداشت_معادن.بهداشت_حرفه_ای.doc           حجم فایل 42 KB
   دانلود : عملکرد_ماهانه.بهداشت_حرفه_ای.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : ثبت_حوادث.بهداشت_حرفه_ای.xlsx           حجم فایل 646 KB
   دانلود : اطلاعات_کپسول.بهداشت_حرفه_ای.docx           حجم فایل 18 KB