سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

نام و نام خانوادگی: مهندس علیرضا لندرانی

سمت:مسئول واحد بهداشت حرفه ای

مدرک:کارشناسی ارشد ایمنی و بهداشت محیط کار

تلفن: 05145024688/89

نام و نام خانوادگی: حسن مومنی

سمت: کارشناس واحد بهداشت حرفه ای

 

 

تلفن:05145024688

سایت بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

<<     شبکه بهداشت و درمان خوشاب   >>


شرح وظایف مسئول واحد بهداشت حرفه ای

 

-احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع


-بشناسایی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخش های صنعت ،معدن ،کشاورزی و خدمات


-همکاری در انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و مسائل بهداشت حرفه ای صنایع تحت پوشش


- ثبت و پیگیری شکوائیه های بهداشتی دریافت شده تا حصول نتیجه.


- بازدید مشترک از کارخانه های تحت پوشش و نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات سلامت کار


- همکاری در برناه ریزی و اجرای دوره های آموزشی برای گروه های هدف کارشناسان واحد،کارشناس شاغل در کارخانجات و پزشکان درگیر معاینات شغلی


- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی ،ملی و مقطعی


- جمع آوری و جمع بندی آمارفعالیت های بهداشت حرفه ای به صورت سه ماهه، شش ماهه و سالیانه.


-تجزیه و تحلیل داده های آماری و گزارش فعالیت های واحد.


- معرفی کارگاه های مختلف از موازین بهداشت حرفه ای به مراجع قضایی.


- همکاری در برنامه ریزی فعالیت ها جهت پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای


- نظارت و پایش فعالیت های واحد های بهداشت حرفه ای مراکز تابعه.


- هماهنگی درون بخشی با سایر واحد ها


- همکاری در تهییه و تدوین دستورالعمل های اجرایی فرایند های واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری آنها


- برنامه ریزی هماهنگی و پیگیری و تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار


-انجام سایر امور مربوطه ارجاعی