فرم ها و دستورالعمل ها

   دانلود : فرم تفاهم نامه طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاهی 1400           حجم فایل 99 KB
   دانلود : فرم گزارش نهایی طرح تحقیقاتی           حجم فایل 2030 KB
   دانلود : فرم گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی           حجم فایل 99 KB
   دانلود : فرم خام ترجمان دانش           حجم فایل 29 KB
   دانلود : مقررات نحوۀ استفاده از افلیشن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار           حجم فایل 311 KB
   دانلود : مقررات مربوط به پرداخت قرارداد مالی طرح های تحقیقاتی           حجم فایل 426 KB
   دانلود : فرم درخواست واگذاری مسئولیت طرح           حجم فایل 30 KB

New Page 1

پایگاه نتایج پژوهشهای سبزوار

نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir