سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

با تشکر از شما بازدید کننده گرامی لطفا جهت استفاده از مطالب فایل های مربوطه را دانلود نمایید.

   دانلود : محتواي_آموزشي_گال_و_پديكلوزيس.docx           حجم فایل 73 KB
   دانلود : دستورالعمل_سامانه_یکپارچه_به.pdf           حجم فایل 3111 KB
   دانلود : دستورالعمل_مکمل_یاری_جوانان.pdf           حجم فایل 542 KB
   دانلود : دستورالعمل_مکمل_یاری_ویتامین_د.pdf           حجم فایل 706 KB
   دانلود : دستورالعمل_پایگاه_تغذیه_سالم.pdf           حجم فایل 1215 KB
   دانلود : دستورالعمل_اجرائي_مدارس.pdf           حجم فایل 713 KB
   دانلود : دستورالعمل_اجرايي_شيرمدارس1394،7،15.docx           حجم فایل 56 KB
   دانلود : پايگاه_تغذيه_س.pdf           حجم فایل 396 KB
   دانلود : برنامه_عملیاتی_طرح_تمرینات_کش.docx           حجم فایل 1066 KB
   دانلود : برش_برنامه_عملیاتی_جوانان_در_سال_1397.xlsx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : آيين_نامه__شوراي_سلامت_مدارس.doc           حجم فایل 66 KB
   دانلود : نحوه_ارجاع_و_بازخورد_ازطریق_سیب.pdf           حجم فایل 443 KB
   دانلود : سامانه_سیب_1.pdf           حجم فایل 3145 KB
   دانلود : check_list-madares.rar           حجم فایل 1779 KB
   دانلود : راهنما_و_چک_لیست_مرکز_جامع1.docx           حجم فایل 95 KB
   دانلود : jeld.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : ketabپزشك_21ديdocx.pdf           حجم فایل 1320 KB
   دانلود : gheirepezeshk21دي.rar           حجم فایل 1533 KB