دسترسی سریع
يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١
En

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان حشمتیه

دکتر مهدی جلیلی اکبریان

 

کارشناس واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان حشمتیه

سرکار خانم زارعی

051-44011044