دسترسی سریع
سه شنبه ٠٣ خرداد ١٤٠١

 

دستورالعمل فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1395 مدیران و کارکنان


 

 

دستورالعمل نحوه استفاده از سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

شیوه نامه ارزیابی عملکرد سال 95 کارکنان و مدیران